nicht einmal oder sogar?

2015.09.23 18:14

Ergänze den Dialog mit "nicht einmal" oder "sogar".
Egészítsd ki a párbeszédet a "nicht einmal" és a "sogar" kifejezésekkel!

nicht einmal: még csak ... sem
sogar: sőt