Általános szerződési feltételek - csoportos oktatás

1. A képzést szervező vállalja a jelentkező nyelvi képzését.

 

2. A képzésben résztvevő vállalja, hogy tanulmányokat folytat az Angol & Német Online oktató online oktatás keretein belül Újrakezdő tanfolyam esetén 2020. ...-től kezdődően. Valamint hogy gyors sávú internethozzáféréssel (ami lehetővé teszi, hogy a Skype alkalmazásakor a kamera is működőképes legyen, ez ne szakítsa meg az internetkapcsolatot), webkamerával rendelkezik, amely lehetővé teszi számára az online jelenlétet.


3. Az online jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével a jelentkező az általános szerződési feltételeket elfogadja, és automatikusan bekerül a képzést szervező Angol & Német Online adatbázisába.


4. A képzést szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a nyelvoktatáshoz megfelelő oktatókat biztosít. A képzésben részt vevő nyelvi fejlődését írásban és szóban folyamatosan ellenőrzi, segíti.

 

5. A képzésben résztvevő tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy az oktatás csoportos és online folyik.

 

6. A képzésben résztvevő köteles vállalni, hogy díjfizetési kötelezettségének legkésőbb 2020. ..-ig teljes mértékben eleget tesz. A képzésben résztvevő kötelezettsége továbbá, hogy a képzés során használt oktatási anyagot beszerezze, a képzési díj a tananyag (tankönyv és segédanyag) költségét nem tartalmazza.

7. A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy tandíjfizetési kötelezettség képzés-alkalomról való igazolatlan távolmaradás esetén is terheli. Ilyen okból a képzést szervezőnek díj-visszafizetési kötelezettsége nincsen. Ünnepnapokon vagy más indokolt esetben az oktatási rend változásának a jogát az Angol & Német Online fenntartja. Az Angol & Német Online hibájából elmaradt órákat az Angol & Német Online pótolja.

8. A képzésben résztvevő vállalja, hogy a képzésre időben online becsatlakozik, és aktív közreműködésével hozzájárul az ismeretek elsajátításához. Rendszeresen késve érkező és ezzel az óra menetét megzavaró hozzáállás fegyelemsértőnek minősül és kizárással büntethető (lásd 12-es pont)

9. A jelentkezés az online jelentkezési lap kitöltésével és az Újrakezdő tanfolyam esetén: 380,00 euró - azaz háromszáznyolcvan euró, avagy 138.800,- Ft, azaz egyszázharmincnyolcezer-nyolcszáz forint összegű tandíj befizetésével történik meg. Mindkét esetben a számlát e-mailen kapja kézhez a tanfolyam megkezdése után 3 napon belül.


10. A képzésben résztvevőnek – a képzés kezdő időpontját megelőző 5. nappal bezárólag 10 euró, azaz tíz euró, avagy 3.600,- Ft, azaz háromezer-hatszáz forint regisztrációs díj visszatartása mellett - joga van a képzést lemondani. A kezdést megelőző 5 napban ez a jog már nem illeti meg a jelentkezőt. Valamint vállalja, hogy a tanfolyam megkezdése után – amennyiben nem tudná tanulmányait folytatni (betegség, technika problémák, egyéb) a tanfolyam árának fennmaradó részére igényt nem tart.

 

11. A képzést szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben megfogalmazott időponttól kezdődően heti 2×2 órában Újrakezdő tanfolyam keretein belül 9 héten keresztül a tanulónak online német nyelvórát tart.

 

12. A képzést szervező a képzés során többszöri súlyos fegyelemsértés esetén javasolhatja a résztvevő kizárását. A tandíjvisszafizetésre a résztvevő saját hibája miatt nem jogosult.


13. Az adott nyelvtanfolyam iránti kellő érdeklődés hiányában a képzést szervező a tanfolyam kezdését max. 16 munkanappal későbbi időpontra halaszthatja. Amennyiben a 16 munkanap leteltével sem indul el a tanfolyam, úgy a képzést szervező a mindig soron következő kezdési időpontra halasztja a képzést, ameddig össze nem gyűlik a megfelelő csoportlétszám (4 fő), vagy a képzésben résztvevő kérésére a befizetett összeget visszafizeti részére.

 

14. A képzést szervező kötelezi magát, hogy ha a tanfolyam (megfelelő létszám hiányában vagy az oktatónak felróható okból) elmarad, a befizetett tandíjat 100%-ban visszatéríti.

 

15. A képzésben résztvevő mentesül a szerződésben vállalt kötelezettségeitől, ha a képzést szervező a szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti (13. és 14. pont)

16. A képző tájékoztatja a Jelentkezőt, hogy a jelentkezés aláírásával írásban hozzájárul a megadott adatainak az Angol & Német Online által vezetett és kezelt adatbázisában való szerepeltetéséhez. Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, az abban meghatározottak szerint történik; csak a szükséges módon és szükséges ideig, a Jelentkező azonosítása, illetve a vele történő kapcsolattartás céljából, a szerződés tárgyát képező nyelvoktatási célnak megfelelően.

 

17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó szabályai az irányadók.